Taken

Het Omgevingsfonds West Betuwe (OFWB) verstrekt subsidies voor projecten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale samenhang. Dit moeten projecten zijn voor en door inwoners uit tenminste één van de negen kernen in de directe nabijheid van de windparken Deil en/of AVRI. Projecten dienen het persoonlijk belang van betrokkenen te overstijgen. Het streven is om op de lange termijn alle kernen in het projectgebied gelijk te bedelen.

 

Wie heeft welke rol in het proces van toekenning van projectgelden?

Adviescommissie:
De adviescommissie OFWB adviseert het bestuur over de aanvragen die zijn ingediend voor toekenning van een bijdrage uit het fonds.

Bestuur:
Het bestuur OFWB besluit over het toekennen van de aangevraagde subsidie voor het omgevingsfonds.

Raad van Toezicht:
De raad van toezicht bestaat uit drie personen, waarvan in elk geval één vertegenwoordiger van de gemeente West Betuwe, één vertegenwoordiger van de initiatiefnemers van de windparken Deil en AVRI en één onafhankelijke derde. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting.